ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง แผน และผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โดยจำแนกตาม 9 ประเภทวิชา ประจำปีการศึกษา 2560