ผลสรุปการจัดเก็บข้อมูล Supply ในภาพรวมทั้งประเทศ
นักศึกษา ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 รวม คน
ตัวเลขประมาณการจำนวนนักศึกษา ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาที่คาดว่าเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประมาณ 70% รวม คน