ผลการรับสมัคร 2563

ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง แผน และผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา โดยจำแนกตามระดับการศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563